העמותה לניהול פרויקטים (ע"ר) (להלן – "העמותה") בעלת אתר אינטרנט pmi.org.il (להלן – "האתר") שבמסגרתו מנהלת ארגון ניהול פרויקטים שעיקר תפקידו לאגד חברים ולקדם את מקצוע ניהול הפרויקטים בעולם.
לאור המצב המתמשך במשק עקב נגיף ה'קורונה' העמותה מעוניינת להנגיש לחברי העמותה משרות הרלוונטיות לחבריה, מנהלי פרויקטים, וזאת באמצעות חיפוש משרות באתר, שליחת קורות חיים, קבלת משרות מותאמות ישירות לדוא"ל, קבלת מידע ותוכן בכל הקשר להשמה בתחום ניהול הפרויקטים ועוד (להלן – "מטרת השימוש").
לפני השימוש באתר, אנא קרא את התנאים שלהלן, בעיון. השימוש באתר כפוף לתנאים אלה, ואישורם להלן מהווה הסכמה מפורשת לכל האמור בהם.
1. כל פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר העמותה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין העמותה והאתר (לרבות השירותים אותו מעניק המתבצעים בין באתר ובין שלא באתר) ו/או מי מטעמם לבין כל אדם שמשתמש בשירותי האתר. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
3. העמותה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
4. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת העמותה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות העמותה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות העמותה ו/או האתר.
5. האתר, הדפים הכלולים בו, ההצגה של התוכן, המידע, המודעות, הדיוורים, המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים שניתנים על ידי העמותה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (להלן – "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של העמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, בשום צורה שהיא, אלא באישור העמותה מראש ובכתב בלבד.
6. אין להשתמש באתר באתר, בתוכן ו/או בכל מידע הכרוך בו אלא לשם מטרת השימוש ולשמה בלבד. הפרת סעיף זה תקנה לעמותה הזכות לדרוש פיצוי כספי וכל סעד על פי החוק.
7. השימוש באתר ייעשה באמצעות מילוי פרטים אישיים והעלאת קורות חיים עדכניים אשר יישלחו למגוון חברות ועסקים המחפשים מנהל/ת פרויקטים.
8. העמותה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש באתר אלא למטרת השימוש בלבד. מדיניות הפרטיות של השימוש באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש באתר מסכים מפורשות לאיסוף המידע אודותיו על ידי העמותה ולעיבודו והכל למטרת השימוש.
9. מוסכם בזאת כי השימוש באתר נעשה כמות שהוא ועל אחריות המשתמש באתר בלבד. כמו כן, השירותים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה רלוונטי בתחומי ההשמה.
10. המשתמש באתר מסכים בזאת להעברת המידע לצדדים שלישיים לשם בחינת רלוונטיות ההתקשרות עימו. אין העמותה אחראית על השימוש שיעשה במידע אצל צדדים שלישיים, והמשתמש באתר לא יבוא בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כלפי העמותה.
11. המשתמש באתר מגיש מרצונו החופשי מידע לעמותה ידע ונתונים אישיים אשר נשמרים בשרתי ענן בהם משתמשת העמותה, ואשר משתנים מעת לעת. העמותה אינה אחראית לכל נושא אבטחת המידע באתרים אלה, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא יפנה בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד העמותה בנושא זה.
12. כל התקשרות בין מעסיק לבין המשתמש באתר, תתבצע על ידי שני צדדים אלו בלבד, וזאת לרבות התנאים להתקשרות והתנאים שייקבעו בהסכמי העסקה. לעמותה לא תקום כל אחריות בקשר עם הסכמי ההעסקה וההתקשרות כאמור.
13. כל המשרות המוצגות באתר רלוונטיות לגברים ולנשים בכל גיל, מנהלי פרויקטים אשר הוסמכו על ידי PMI העולמית ו/או על ידי גורם מקצועי אחר המוכר על ידי PMI. השימוש באתר ואיתור משרות בו כפוף לדיני עבודה במדינת ישראל.
14. לאור האמור בסעיף 11 לעיל, ככל שתימצא משרה כלשהי הסותרת ו/או הפוגעת בזכויות עובדים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל, אנא יידע את העמותה במיידי. העמותה תפעל לשם הסרת המודעה ותבצע בירור יסודי.
15. אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעתיק כל מידע ו/או תוכן המוצג באתר, ללא אישור העמותה לכך בכתב ומראש.
16. אין לעמותה כל אחריות בקשר עם המידע המפורט באתר לרבות התוכן שבו והעמותה לא תהא ערבה לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לתקפותם ו/או לדיוקם ו/או לשלמותם למטרת השימוש.
17. העמותה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה, בין אם ישיר ובין אם עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש, לרבות אך לא רק, בשל הטעיה, אי נכונות מידע, נזקים בשל העברת המידע הניתן על ידי המשתמש באתר, פריצה למאגרי מידע באתר וכדומה. המשתמש באתר כאמור לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, בנוגע למידע ולתוכן ובנוגע לאיסוף המידע על המשתמש באתר על ידי העמותה, ובנוגע לשימוש העמותה במידע אשר הועבר על ידי המשתמש לצורך מטרת השימוש.
18. העמותה אינה אחראית למידע פרסומי המוצג למשתמשים באתר ו/או באמצעות מסרונים ו/או בדוא"ל, אשר הסכימו לקבל. למשתמש באתר שמורה הזכות לדרוש להסיר עצמו מרשימת התפוצה ו/או למחוק את המידע אודותיו, בכל עת. במקרה כאמור, על המשתמש חלה החובה ליידע את העמותה בדרישתו, בכתובת הדוא"ל: pmi@pmi.org.il.
19. העמותה לא תהא אחראית לתוכן המוצג ולמידע האמור בו. המשתמש באתר מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפגיעה אפשרית בזכויות העסקה על פי חוק. לעניין זה, העמותה מהווה אך גורם מתווך לשם איתור מעסיקים פוטנציאליים ולשם סיוע לחברי העמותה בהשגת ראיונות עבודה אצלם.
20. העמותה לא תהא אחראית למקרה שבו המשתמש באתר לא הצליח לאתר משרה רלוונטית דרך האתר.
21. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השימוש באתר בכל עת. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בכל תוכן ו/או מידע הקיים באתר.
22. העמותה רשאית לבטל את השימוש שעושה המשתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא. עם זאת, ביטול כאמור יהיה מנסיבות ענייניות בלבד.
23. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לסכסוכים שיתגלו בין המשתמש באתר לבין העמותה בקשר עם האמור בתנאי שימוש אלה מוקנית בזה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו. על האמור בתקנון השימוש ועל היחסים בין הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.