בסרטון: הסבר על תחרות פרויקט השנה מפי משה יונה – נשיא העמותה

מתוך הכנס השנתי ה – 25 של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

מועמד/ת יקר/ה,

תחרות "ניהול הפרויקט של השנה" מתקיימת על ידי העמותה לניהול פרויקטים בישראל. מטרת התחרות היא עידוד המצוינות בניהול פרויקטים. מדי שנה מוענקים פרסים לזוכים במעמד מושב המליאה של הכנס השנתי של ארגון ה- PMI בישראל.

פרסי התחרות יוענקו בכנס השנתי.

1. המדדים לבחירת פרויקט השנה:

 • הפרויקט הסתיים בשנה שקדמה לשנת הבחירה – תנאי סף.
 • מכתב שביעות רצון הלקוח \ היוזם – תנאי סף.
 • שביעות רצון שאר בעלי העניין.
 • עמידה ביעדי הפרויקט – לו"ז, תכולה, תקציב.
 • ניהול הפרויקט על פי ה PMBOK.
 • אופן הגשת הפרויקט לבחירה.
 • אופן הצגת הפרויקט בפני הוועדה.
 • מורכבות והיקף.
 • חשיבות הפרויקט לארגון.

לא עמד המועמד באילו מהמדדים המפורטים לעיל, או אף באחד מהם, תהיה רשאית ועדת הפרס לפסול אותו מטעם זה בלבד, או לבקש ממנו לתקן או להשלים את הצעתו.

2. מיון ההצעות:

ההצעות שיבחרו להיות מוצגות בפני הוועדה כפרויקטים המועמדים לבחירת POY יהיו כאלו אשר יהיו קרובים יותר בקיום המדדים הרשומים מעלה.

3. אופן הגשת ההצעה:

ההצעה תוגש באימייל לעמותה בכתובת: poy@pmi.org.il

לא יוגדרו תבניות כלשהן מכיוון שאופן ההגשה חופשי ויהווה, בין היתר, גם ככלי מדידה כרשום בסעיף 1 לעיל. יחד עם זאת, כהנחיה וכסיוע למגיש ההצעה מצ"ב נספחי עזר להגשת ההצעה וכהנחיה כללית על המגיש לוודא שההצעה תכלול כל חומר אשר יהווה תימוכין לפרמטרים אשר ימדדו את הפרויקט כמפורט לעיל, ובין היתר:

 • שם ותאור הארגון,
 • פרטי מנהל הפרויקט: שם מלא, ניסיון מקצועי והשכלה.
 • שם הפרויקט ותיאורו,
 • מכתב מהלקוח \ היוזם שמאשר את סיום הפרויקט ואת חוות דעתו.
 • חוברת הפרויקט ובה תיאור מפורט של אופן ניהול הפרויקט.

4. בחירת הזוכים:

הוועדה תתכנס לפני הכנס השנתי לאחר שיתואם המועד עם כל מציע באימייל ותקצה 20 דקות להצגת הנושא.
בסיומה של בחינת המועמדים תערוך הוועדה סיכום של הבחינות, כל חבר וועדה ידרג את הצעות וההצעה שתקבל את מירב הניקוד תוכרז כזוכה.

5. פרסים ו/או תעודות הערכה:

העמותה תחלק שלושה פרסים ו/או תעודות הערכה שיזכו לדירוג הגבוה ביותר ע"י ועדת הפרס בגין ניהול הפרויקט כמפורט להלן. הפרסים יוענקו ע"י נשיא PMI ישראל ויו"ר וועדת POY בכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים או ע"י כל נציג אחר מטעמם.

יובהר כי העמותה אינה מתחייבת לחלק פרס לזוכה אחד או יותר, טרם החליטה על עריכתו של שלב ב' ובמקרה בו תחליט העמותה שלא לערוך את שלב ב' בכלל, או לשנות את מתכונת התחרות, או לערוך את שלב א' מחדש, או לבטל כל שלב או תוצאותיו לחלוטין, לא תהיה למתמודד טענה מכל מין וסוג שהוא.

6. הנחיות כלליות והתווית דרך:

6.1 כל מתחרה יגיש פרויקט אחד לכל היותר, אותו ניהל בתקופה הקובעת לבחינת ועדת הפרס באופן ועפ"י הכללים.

6.2 על כל מציע למלא טופס הגשת מועמדות (ראה מטה) ולצרפו להצעתו.

6.3 על המתחרה יהיה לצרף למועמדותו מכתב המלצה מלקוח (לפי הנוסח כאן מטה).

6.4 על המתחרה יהיה לצרף למועמדותו תיאור מפורט של הפרויקט אותו הוא ניהל עפ"י הקריטריונים המפורטים כאן.

6.5 על המתחרה יהיה להגיש לוועדת הפרס את מועמדתו עד לתאריך הקבוע כהגדרתו בקול הקורא של ה POY המפורסם וכן להשלים פרטים ולמסור חומר עזר נוסף כפי שיתבקש מועדת הפרס.

6.6 התחרות וקביעת הזוכה בפרס תעשה בשני שלבים כדלקמן:
שלב א'- ועדת הפרס תבחן את עמידתם של המתחרים בתנאי ההזמנה ובקריטריונים המפורטים כאן.
שלב ב'- מתחרים שעמדו באופן מלא בקריטריונים של שלב א' יעברו לשלב ב', בו יוזמנו להציג בפני ועדת הפרס את הפרויקט. ועדת הפרס תעניק ניקוד איכותי על ניהול פרויקט שהוצג בפניה לפי הקריטריונים המופיעים במסמכי ההזמנה.

על מתחרה שעמד באופן מלא בשלב א' של התחרות, להציג את הפרויקט לוועדת הפרס במועד שיקבע על ידה.

6.7 דיוני ועדת הפרס יהיו סגורים לקהל הרחב.

6.8 על מתחרה לעמוד בכל התנאים הכללים המופיעים בהזמנה, לרבות, מבלי לגרוע, שיתוף פעולה עם ועדת הפרס, עמידה בלוחות הזמנים, הגשת כל המסמכים הנדרשים במסגרת ההגשה, יצירת מצגת והפקת סרטון קצר להצגה בכנס השנתי וכו'.
לא עמד המועמד בתנאים הכלליים המופיעים בהזמנה תהיה רשאית ועדת הפרס לבקש ממנו לתקן או להשלים את מועמדותו. לא מילא המועמד אחר בקשת ועדת הפרס לתיקון ו/או השלמה כאמור, רשאית הועדה לפסול אותו ולקדם מועמד אחר לפי שיקולה.

נספחים להורדה:

תודה על שבחרתם להגיש מועמדות לתחרות POY.

כתובתנו: העמותה לניהול פרויקטים בישראל, ת.ד. 16083, תל אביב. מיקוד 6116002.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ליו"ר ועדת הפרס, מר ארז קוטנר, במייל: poy@pmi.org.il או בסלולרי: 052-8780183

לתשומת ליבכם: הודעה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים.

תאריך אחרון להגשת מועמדות יוארך בהתאם לשיקולה הבלעדי של הוועדה

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.