הזמנה לכינוס האסיפה הכללית לבחירת הועד המנהל של
העמותה לניהול פרויקטים בישראל (ע"ר)
עמותה רשומה מס' 580289957
(להלן: "העמותה")

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לתקנון העמותה (להלן: "התקנון") ולהוראת סעיף 20 (א) לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן: "החוק"), כי האסיפה הכללית של העמותה לבחירת הועד המנהל תתקיים ביום 16.12.2019, י"ח בכסלו תשע"ט, בשעה 17:30.
מיקום האסיפה יהיה במשרד עוה"ד גדעון פישר ושות', מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, ת"א.
מפאת גודלו של המקום ועל מנת שנוכל להיערך בהתאם, על המעוניינים להשתתף בהצבעה להודיע למזכירות העמותה בכתובת pmi@pmi.org.il על כוונתם להגיע להצבעה, עד ל 1/12/19.

על סדר היום:
1. בחירת הועד המנהל של העמותה לניהול פרויקטים בישראל (ע"ר)
2. אישור מינוי גוף מבקר אשר יחליף את ועדת הביקורת של העמותה

להלן רשימת המועמדים לחברות בועד המנהל (ע״פ סדר הא״ב):
1. יוסי הנדלר  
2. רונן זילברשטיין  
3. משה יונה 
4. מנו סייג 
5. מירב פיצ׳וטו 
6. יוליה פרליס 
7. ארז קוטנר 
8. מיכאל שוורץ 
9. ליאור שחורי 
10. יעקב שפירא 

* מספר חברי הועד שיבחרו לא יפחת מ 2 ולא יעלה על 6 חברים (לא כולל נשיא העמותה הנבחר)

להלן המועמדת לתפקיד הגוף המבקר של העמותה:
רו״ח, אליזבט לנקרי

מניין חוקי:
בהתאם לסעיף 16 לתקנון, המניין החוקי יהיה לפחות 50% מחברי העמותה, בפתיחת האסיפה.
באם לא יגיעו 50% מחברי העמותה, תידחה, האסיפה הכללית בחצי שעה ותתקיים בכל מספר נוכחים, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לקיים הצבעה, יהיה מספרם אשר יהיה.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות:
בהתאם לסעיף 17 לתקנון, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של החברים בעלי זכות ההצבעה, הנוכחים באסיפה, זולת אם הוראות כל דין או תקנון דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

בברכה,
אורן שטיינברג
יו״ר הועד המנהל ונשיא העמותה הנבחר 

שיתוף
ציוץ
פרסום

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.